Algatuse tekst eesti keeles

1)      Kodanikualgatuse pealkiri:

Euroopa kodanikualgatus “30 km/h – linnatänavad inimsõbralikuks!”

2)      Teema

Teeme ettepaneku kehtestada  Euroopa Liidu linna-ja elamupiirkondades  ühtne 30 km/h piirkiirus. Kohalikud omavalitsused võivad seada sellest erinevaid piirkiirusi juhul kui nad suudavad tõestada, kuidas on tagatud haavatavamate liiklejate ohutus ja keskkonnaalased nõuded.

3)      Kirjeldus kavandatud kodanikualgatuse eesmärkidest

EL-il on selged liiklusohutuse ja keskkonnakaitse eesmärgid, kuid need ei ole veel saavutatud. 30 km/h piirkiirus on osutunud heaks vahendiks liiklusõnnetuste ja liikluses hukkunute, müra, õhusaaste ja süsinikdioksiidi heite vähendamisel  ning liikluse sujuvuse parandamisel. Inimesed saavad liigelda ilma hirmu tundmata. Keskkonnasõbralikud liikumisviisid muutuvad atraktiivsemaks. Kohalikele omavalitsustele peab samas jääma lõplik otsustusõigus teistsuguste kiirusepiirangute kehtestamisel ja muude lahenduste rakendamisel samade eesmärkide saavutamiseks.

4)      Lepingute sätted, millele algatus toetub 

Artiklid 91.1 (c) ja  Euroopa Liidu toimimise leping, 191